Vintage Retro Kitchen

Vintage Style Retro Lidded Storage Tin Coca Cola Yellow Logo


Vintage Style Retro Lidded Storage Tin Coca Cola Yellow Logo
Vintage Style Retro Lidded Storage Tin Coca Cola Yellow Logo
Vintage Style Retro Lidded Storage Tin Coca Cola Yellow Logo
Vintage Style Retro Lidded Storage Tin Coca Cola Yellow Logo

Vintage Style Retro Lidded Storage Tin Coca Cola Yellow Logo   Vintage Style Retro Lidded Storage Tin Coca Cola Yellow Logo

Approx Size - 23cm x 16cm x 8cm.


Vintage Style Retro Lidded Storage Tin Coca Cola Yellow Logo   Vintage Style Retro Lidded Storage Tin Coca Cola Yellow Logo